در صورت عدم تطابق محتوای دوره های آموزشی با آنچه در مطالب ذکر شده است وجه پرداختی شما به صورت کامل به شما بازگردانده می شود.

لازم به ذکر است وجه پرداختی در پنل کاربری شما شارژ شده و شما می توانید از این اعتبار برای خرید دوره های دیگر در سایت استفاده کنید.